---MAHALLEMİZİ TEMİZ TUTALIM---MAHALLEMİZİ TEMİZ TUTALIM----MAHALLEMİZİ TEMİZ TUTALIM---
   
  ** SOMA ZAFER MAHALLESİ (özel) WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ***
  ULU ÖNDERİMİZ M.KEMAL ATATÜRK’ÜN VECİZ SÖZLERİ
 

·         Adalet, mülkün temelidir.

·         Ahlak, bazı katı kurallar kümesi değildir. Ahlak, bir insanın yapmasına hem mecbur olduğu, hem de istediği işlerdir, bunları başarma isteğidir.

·         Allah, dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri, insan istifade etsin, varlık içinde yaşasın diye yaratmıştır ve azami derecede faydalanabilmek için de, bütün yaratıklardan esirgediği zekâyı, aklı, insanlara vermiştir.

·         Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak, pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hatta erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.

·         Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

·         Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.

·         Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim.

·         Bence diktatör, başkalarını iradesine ram edendir. Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim.

·         Beni dinlemek, beni görmek değildir. Beni dinlemek, beni anlamak demek hiç değildir.

·         Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

·         Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.

·         Bilirsiniz ki iktisaden zayıf bir millet, sefaletten kurtulamaz. Kuvvetli bir medeniyete, refaha ve saadete kavuşma, içtimaî ve siyasi illetlerden yakasını kurtaramaz. Memleketin idaresinde ki muvaffakiyette iktisadî müktesebatı derecesiyle mütenasip olur.

·         Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lâzımdır.

·         Bir memleketi işgal ve zapt etmek, o memleketin sahiplerine hâkim olmak için kâfi değildir.

·         Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferler yaşayacak neticeler vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

·         Bir milletin yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.

·         Bir ulus varlığını ve bağımsızlığını korumak için, düşünebilen girişim ve özveriyi yaptıktan sonra, başarır. Ya başaramazsa demek o ulusu ölmüş saymak demektir. Öyleyse ulus yaşadıkça ve girişimlerini sürdürdükçe başarısızlık söz konusu olamaz.

·         Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kasdetmiyoruz, kasdettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek âlimler çıkabilir. Sizler, yani Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi çalışmaya devam edip asla yorulmayacaksınız. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan, yürüyecektir.

·         Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

·         Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

·         Biz, kendimiz olmalıyız.

·         Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asıl bir tutmamalıdır. Biz; ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

·         Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş milletiz. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

·         Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya lâyıktır.

·         Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı, İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

·         Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

·         Cumhuriyet hükümeti, namuslu, vatansever müteşebbislere daima yardımcı olacaktır.

·         Demiryolları memleketin tüfekten, toptan daha önemli bir güvenlik silahıdır. Demiryolları, Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır.

·         Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

·         Devletimiz tek, ülkemiz tüm, ulusumuz birdir.

·         Doğudan şimdi doğacak güneşe bakınız! Bugün günün nasıl ağardığını nasıl görüyorsam uzakta, bütün doğu milletlerin de uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak daha çok kardeş millet vardır.

·         Dünya yüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir.

·         Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak, gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan çıkmaktır.

·         Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

  • Düşmana merhamet, aciz ve zaaftır. Bu insaniyet göstermek değil, insanlık hassasının zevalini ilan etmektir.
  • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

·         Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

·         En doğru, en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyettir.

·         Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın.

·         Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâl ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

·         Ey yükselen yeni nesil! İstiklâl sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu i’lâ ve idame edecek sizlersiniz.

·         Felâket; başa gelmeden evvel, önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lâzımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur.

·         Fikirler cebr-ü şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.

·         Genç fikirli demek, hakiki fikirli demektir.

·         Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

·         Gerçi bize milliyetçi derler. Ama biz öyle milliyetçileriz ki, iş birliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.

·         Görüyorum ki, laik cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasi hayatta bir taraflı olarak aradığım temel budur.

·         Hakikaten sine-i millete serbest bir fert olmak kadar dünyada bahtiyarlık yoktur.

·         Hakikati konuşmaktan korkmayınız.

·         Hakikatleri bilen, kalp ve vicdanında manevi ve mukaddes hazlardan başka zevk taşımayan insanlar için ne kadar yüksek olursa olsun, maddî makamların hiçbir kıymeti yoktur.

·         Hâkimiyet verilmez, alınır.

·         Hangi şey ki akla mantığa, milletin menfaatine, İslamiyet’in menfaatine uygunsa hiç kimseye sormayın, o şey dindir. Eğer bizim dinimiz akla mantığa uygun bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, dinlerin sonuncusu olmazdı.

·         Harp; zarurî ve hayati olmalıdır. Hayat-ı millet tehlikeye maruz kalmadıkça, harp bir cinayettir.

·         Hayatta en hakiki mürşit; ilimdir.

·         Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz hatta reisi cumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkâr olamazsınız.

·         Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.

·         Hürriyet olmayan bir memlekette, ölüm ve izmihlâl vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

·         İçtimai hayatın başlangıcı, temeli aile hayatıdır.

·         İleri gitmek, beklemekten iyidir.

·         İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ferd-i milletin kafasına koyacağız.

·         İnkılâbın hedefini kavramış olanlar, daima onu muhafazaya muktedir olacaklardır.

·         İnsan topluluğu, kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

·         İrtica fikirleri güdenler, muayyen bir sınıfa dayanacaklarını sanıyorlar. Bu katiyen bir vehimdir, zandır. Terakki yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz. Yenilik vadisinde duracak değiliz. Dünya müthiş bir cereyanla ilerliyor, biz bu ahengin dışında kalabilir miyiz?

·         Kadınlık meselesinde dış görünüş ve kıyafet, ikinci derecededir. Asıl mücadele sahası, kadınlarımız için görünüş ve kıyafette muvaffakiyetten ziyade, asıl muzaffer olması lâzım gelen sahada nurla, irfanla, gerçek faziletle süslemek ve cihazlanmaktadır.

·         Kemalizm, benim yerimde benden ileri olmaktır.

·         Kişisel iktidar gibi zararlı bir örnek bırakarak ölmeyeceğim. Parlamenter bir cumhuriyet kuracağım.

·         Kumandalık vazife ve mesuliyetini yüklenecek kadar omuzlarında ve dimağında kuvvet bulunmayanların feci akıbetlerle karşılaşması mukadderdir.

·         Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar.

·         Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki, ona bigane olanları yakar, mahveder.

·         Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir.

·         Millet hâkimiyetini almıştır ve isyan ederek almıştır. Alınmış hâkimiyet hiçbir sebep ve suretle terk ve iade edilemez, tevdi edilemez.

·         Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.

·         Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla artırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifesidir.

·         Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak muallimlerdir.

·         Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.

·         Milli his ile dil arasında ki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

·         Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

·         Muallimler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz fedakârlınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

·         Muhtaç olduğun kudret, damarlarında ki asil kanda mevcuttur.

·         Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek, ana siyasetimizin açık dileğidir.

·         Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

·         Ne mutlu Türküm diyene. 

·         Nihayetsiz bir hürriyet tasavvur olunamaz; hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir.

·         Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

·         Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyeti kabil-i izah değildir. O,gözlerden ve nasiyalerden anlaşılır.

·         Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.

·         Sanatkâr cemiyette, uzun ceht ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.

·         Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

·         Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlanlandırılmazlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.

·         Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

·         Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat; insanı şaşırtacak bir mahiyet alır.

·         Tarihimiz birçok parlak zaferler kaydeder. Fakat zaferle beraber her şey bırakılmış ve semerelerini toplamağı ecdadımız ihmal etmiştir.

·         Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki; milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar, hep din kisvesi altında ki küfür ve melânetten gelmiştir.

·         Tarihin ve tecrübenin süzgecinden arta kalmış bir gerçek vardır. Türk tarihi incelenirse, gerileme ve çöküntünün nedenlerinin iktisadi sorunlara bağlı olduğu görülür. Kazanılmış zaferlerin ve uğranılmış başarısızlıkların tümü iktisadi durumla ilgilidir.

·         Terbiyedir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

·         Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

·         Türk devrimi... Yüksek bir insanı ülkü ile birleşmiş vatanseverliğin eseridir.

·         Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

·         Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır.

·         Türkiye’mizi layık olduğu uygarlık düzeyine eriştirebilmek için ekonomiyi ön planda tutmak gereklidir. Çağımız, ekonomi devridir.

·         Türkiye’nin sahib-i hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür.

·         Yabancı sermayeye düşman olduğumuz sanılmasın. Memleketimiz geniştir. Çok sermayeye gereksinimimiz vardır. Kanunlarımıza aykırı olmamak koşuluyla yabancı sermayeye güvence tanımaya hazırız.

·         Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görünmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır.

·         Yurtta barış, dünyada barış. 

·         Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

·         Zafer;“Zafer benimdir” diyebilenin, muvaffakiyet,”muvaffak olacağım” diye başlayanın ve “muvaffak oldum” diyebilenindir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  1 49231 ziyaretçi Buradaydı Copyright:Hüsnü ÇAKIR  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=